دندان عقل، سومین و آخرین دسته از دندانهای آسیاب است که در اواخر نوجوانی یا اوایل بیستسالگی پدیدار میشود. اگر این دندانها بدونانحراف و سالم باشند، همانند دیگر دندانها ارزشمند خواهند بود، اما در بیشتر مواقع این طور نیست و باید به فکر کشیدنشان بود. چرا انسان امروزی دیگر نیازی