گردن بخش مهمی از تعادل بدن را پشتیبانی می کند همین امر سبب توجه زیاد پزشکان به این بخش است. بخشی که در امتداد ستون فقرات و چسبیده به سر قرار دارد و قسمت های زیادی از بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بروز رفتار ها و فعالیت