کیست‌ دندان می‌تواند یک مشکل جدی بوده و اگر کنترل نشود ممکن است منجر به عوارض وخیم‌تری همراه با درد شدید و ناراحتی شود.