دندان نهفته

دندان نهفته یا دندان عقل یکی مشکلات رایج مردم در رشت شده است، ما در کلینیک ایرانیان سعی در رفع این مشکل توسط دکتر متوسلی داریم

تماس بگیرید